Preču pirkšanas – pārdošanas pakalpojuma noteikumi

Šie pirkšanas – pārdošanas (turpmāk tekstā Noteikumi) ir distances līgums, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja SIA “Future Medicine Group” ( turpmāk tekstā Pardevējs) Reģ. Nr. 40103164458, juridiskā adrese Rūpniecības iela 32b-1D, Rīga, LV-1045, savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību, slēdzot jebkādus līgumus starp Pārdevēju un Pircēju par Preču pārdošanu (turpmāk tekstā Līgums). Pirms jebkādas Preču pasūtīšanas portāla www.maniveselibasdati.lv interneta veikalā (turpmāk tekstā Veikals) lūdzam rūpīgi izlasīt šos Noteikumus un pārliecināties, ka tos pareizi sapratāt. Lūdzam pievērst uzmanību, ka pirms pasūtījuma pabeigšanas, Pircējam ir pienākums piekrist šiem Noteikumiem un Privātuma politikai, bet atsakoties to darīt, pasūtījuma pabeigšana un Preces pasūtīšana nav iespējama.

1. LĪGUMA NOSLĒGŠANA
1.1. Noslēdzot Līgumu, kas ir šo Noteikumu akceptēšana, Pircējs apliecina, ka ir tiesībspējīga un rīcībspējīga persona, kā arī neatrodas alkoholisko, narkotisko un/vai psihotropo vielu ietekmē, t.sk. neslēdz Līgumu savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros.
1.2. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir akceptējis šos Noteikumus un pilnībā pabeidzis maksājumu par Preču pasūtīšanu.
1.3. Līgums ir saistošs visiem preču pasūtījumiem un pirkumiem, kas izdarīti Veikalā.

2. PAKALPOJUMA APRAKSTA IZVĒRSUMS
2.1. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs pārdod un piegādā Veikalā pieejamās preces (turpmāk tekstā Preces) saskaņā ar šī Līguma noteikumiem
2.2. Pircējs ir tiesīgs izvēlēties un pasūtīt sev nepieciešamo Preci, iepazīties ar tās aprakstu, raksturojumu, galvenajām īpašībām un cenu, kā arī novērtēt tās atbilstību savām vajadzībām. Pircējs norāda izvēlētās Preces daudzumu un veic Preču pievienošanu iepirkuma grozam.
2.3. Pircējs pasūta Preces, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Veikalā. Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu Veikalā pieprasīto informāciju.
2.4. Pēc Pircēja pasūtījuma apstiprināšanas Pārdevēja Veikala sistēma pēc Pircēja ievadītajiem datiem automātiski sastāda rēķinu, kurš būs pieejams tūlītējai izdrukāšanai, kā arī tiks nosūtīts uz Pircēja pasūtījumā norādīto e-pasta adresi.
2.5. Pārdevējs veic pasūtītās Preces piegādi atbilstoši Pircēja veiktajai izvēlei par preces piegādi.

3. APMAKSA
3.1. Pircējam ir pienākums Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā samaksāt par Preci un izvēlēto piegādes veidu.
3.2. Pircējs veic samaksu par pasūtīto Preci un piegādes veidu saskaņā ar Pircēja Veikalā izvēlēto maksājuma veidu.
3.3.Samaksa par Preci un izvēlēto piegādes veidu uzskatāma par veiktu brīdī, kad Pārdevējs ir saņēmis maksājuma summu par Preci un izvēlēto piegādes veidu pilnā apmērā.

4. PIEGĀDE
4.1. Pircējs izvēlās Preces piegādes veidu, aizpildot pasūtījuma formu, kurā ir atrunāti piegādes samaksas apjomi, ar ko Pircējs ir iepazinies, izvēlējies un piekritis apmaksāt apstiprinot pasūtījumu.
4.2. Pircēja pasūtītā prece tiek piegādāta uz Pircēja pasūtījumā izvēlēto adresi un noteiktajos termiņos. Pircējam ir jāpieņem preces piegāde personīgi. Ja preces piegādi saņēma cita persona pasūtījumā norādītajā piegādes adresē, uzskatāms, ka preci saņēmis Pircējs.
4.3. Piegādājot preci Pircējam, preces zuduma vai bojājuma risks pāriet Pircējam ar brīdi, kad prece ir piegādāta Pircējam saskaņā ar šo Līgumu.
4.4.Vidējais piegādes laiks ir 2 (divas) līdz 4 (četras) darba dienas.

5. ATTEIKUMA TIESĪBAS

5.1. Atteikuma tiesības ir Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā ir „Patērētājs”) tiesības 14 dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs vai Pircēja norādītā trešā persona ir saņēmusi Preces, atteikties no Precēm saskaņā ar Atteikuma tiesību izmantošanas kārtību.
5.2. Pircējs Atteikuma tiesības nevar izmantot, ja ir:

– Iegādātas Preces, kas ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas (higiēnas preces, kosmētika);

– Iegādāti uztura bagātinātāji, higiēnas preces, kosmētika un medicīnas preces, kuriem nepieciešami noteikti uzglabāšanas apstākļi (mitruma, gaismas, temperatūras u.c. ierobežojumi);

– Ja Pircējs atvēris Preces iepakojumu vai, ja iepakojums vai Preces ir bojātas.

5.3. Pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt Preces oriģinālo iepakojumu.
5.4. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tādā gadījumā tam ir jāsazinās ar Pārdevēju uz e-pastu info@maniveselibasdati.lv. Pircējs saņem no Pārdevēja atteikuma veidlapas formu, kuru aizpilda un nosūta Pārdevējam uz iepriekšminēto e-pastu.
5.5. Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas Pārdevējam, atgriezt Pārdevējam Preces uz sekojošo adresi Rūpniecības iela 32b-201, Rīga, LV-1045. Pēc atpakaļ nosūtīto preču saņemšanas Pārdevējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, atmaksā no Pircēja saņemtos maksājumus par preci uz Pircēja kontu vai maksajuma karti, no kura tika veikts maksājums par preci, preces piegādes pakalpojumi netiek atmaksāti pamatojoties uz Līgumu.
5.6. Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces.
5.7. Pircējs sedz preces atpakaļ nosūtīšanas izmaksas no saviem līdzekļiem.

6. PAKALPOJUMA DROŠĪBA UN KONFIDENCIALITĀTE
6.1. Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Pārdevējs ir reģistrēts Valsts datu inspekcijā kā fizisko personu datu pārzinis, kam ir tiesības apstrādāt sensitīvos fiziskās personas datus.
6.2. Pircējs piekrīt, ka Pārdevējs apstrādā Pircēja sensitīvos datus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas regulē fizisko personu datu apstrādi.
6.3. Pārdevējs apņemas aizsargāt Pircēja privātumu un nodrošināt Pircēja Informācijas drošību, veicot fiziskus, elektroniskus un procesuālus aizsardzības pasākumus, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības.
6.4. Pircējs piešķir tiesības Pārdevējam apstrādāt Pircēja Informāciju. Pārdevēja programmā apkopotā informācija var tikt uzglabāta un apstrādāta Latvijā vai jebkurā citā valstī. Pircējs, izmantojot Pārdevēja programmu, piekrīt šādai informācijas pārejai, ievērojot visus drošības un konfidencialitātes noteikumus, kādi noteikti Latvijā un Eiropas Savienībā attiecībā uz fizisko personu sensitīvo datu apstrādi.
6.5. Sistēmas drošības nolūkos Pārdevējs var vākt informāciju – IP adreses, pārlūkprogrammas un vietnes apmeklējumu – cik bieži vietne tiek apmeklēta un tīmekļa vietnē apmeklētajām lapām, izmantojot sīkdatnes.
6.6. Pārdevējs statistikas vajadzībām var sniegt pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm) informāciju par tīmekļa vietnes apmeklējumu – lietotāju skaitu, dzimumu procentuālo sadalījumu, vecumu grupām, tīmekļa vietnē apmeklētajām lapām, nodrošinot, ka netiek pieļauta klientu identificēšana un kontaktēšana.
6.7. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem vai kaitējumiem, kas rodas tādēļ, ka Pircējs neievēro šī Līguma noteikumus.

7. PIEKRIŠANA SAŅEMT INFORMĀCIJU ELEKTRONISKI
7.1. Līgums ir noslēgts elektroniskā formā. Ja atbilstoši normatīvajiem aktiem vai šim Līgumam Pārdevējs jānosūta Pircējam informācija, tā tiks nosūtīta elektroniski.

8. REKLĀMA.
Jūs piekrītat, ka portālā www.maniveselibasdati.lv var tikt izvietota reklāma, kā arī Jums var tikt nosūtītas e-pasta vēstules vai sms ziņas, kas var saturēt arī trešo pušu reklāmu. Jūs varat jebkurā laikā atrakstīties vai atteikties no šāda veida mārketinga informācijas, izmantojot atteikšanās saiti, kas ir norādīta katrā jaunumu e-pastā vai sms ziņā.

9. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
9.1. Pircējam jāievēro arī papildus noteikumi, kādi var tikt piemēroti laikā, kad Pircējs izmanto saistītus pakalpojumus vai trešo personu programmatūru.
9.2. Preču attēliem ir ilustratīva nozīme. Preču vai Preču iepakojuma fotogrāfijas var atšķirties no reālā Preču vai Preču iepakojuma lieluma un izskata.
9.3. Pārdevējs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji mainīt akcijas noteikumus vai pārtraukt akcijas norisi.
9.4. Pasūtījuma izpilde pēc Pasūtījuma saņemšanas un tā apmaksas, Pārdevējs nodrošina Pasūtījuma komplektēšanu. Ja Pārdevējs konstatē, ka kāda no Pircēja Pasūtījumā norādītajām Precēm nav pieejama vispār vai nav pieejama Pircēja norādītajā apjomā, Pārdevējs komplektē Pasūtījumu atbilstoši pieejamajām Precēm un paziņo Pircējam par Pasūtījumā veiktajām korekcijām, nosūtot Pircējam paziņojumu uz e-pastu un atmaksā Pircējam par tām samaksāto naudu uz kontu.
9.5. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu nepārvaramas varas apstākļu dēļ.
9.6. Pircēja un Pārdevēja savstarpējās attiecībās ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.
9.7. Pārdevējs un Pircējs izšķir strīdus savstarpēji vienojoties; ja vienoties nav iespējams, strīdu izšķir Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā. Pārdevējs ir tiesības ierakstīt Pircēja un Pārdevējs starpā veiktās telefonsarunas, un Pircējs atzīst šo sarunu ierakstus par pierādījumu starp Pircēju un Pārdevēju strīdu risināšanā un/vai tiesā.
9.8. Pārdevējs ir tiesīgs nodot tā no Līguma izrietošās tiesības un saistības trešajai personai.
9.9. Noteikumos ietvertie sadaļu nosaukumi izmantoti tikai ērtības labad, un tiem nav nekādu tiesisku vai līgumisku seku.
9.10. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas portālā www.maniveselibasdati.lv. Jebkuras šajos Noteikumos un nosacījumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas.
9.11. Pārdevējs ir tiesīgs nodot tā no Līguma izrietošās tiesības un saistības trešajai personai.

Ja Jūs nepiekrītat šiem Noteikumiem, lūdzu neakceptējiet šos Noteikumus un neveiciet maksājumu par Preču pasūtīšanu.

Ja Jums ir kādas neskaidrības attiecībā uz šiem Noteikumiem, lūdzu sazinieties ar mums un noskaidrojiet visas neskaidrības pirms veicat Preču pasūtīšanu.