Lietošanas noteikumi

Šie pakalpojuma sniegšanas un lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā Noteikumi) ir distances līgums, kas nosaka Klienta un Pakalpojuma sniedzēja SIA „Future Medicine Group” ( turpmāk tekstā FMG) Reģ. Nr. 40103164458, juridiskā adrese Rūpniecības iela 32b-1D, Rīga, LV-1045, savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību, reģistrējoties un lietojot Pakalpojumu. Klients apstiprina, ka piekrīt šiem Noteikumiem, tādēļ Klientam ir pienākums rūpīgi izlasīt un iepazīties ar šiem Noteikumiem pirms tiek veikta reģistrācija.

1. LĪGUMA NOSLĒGŠANA
1.1. Noslēdzot līgumu, kas ir šo Noteikumu akceptēšana, Klients apliecina, ka ir 14 gadu vecumu sasniegusi tiesībspējīga un rīcībspējīga persona, kā arī neatrodas alkoholisko, narkotisko un/vai psihotropo vielu ietekmē, t.sk. neslēdz Līgumu savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros.
1.2. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Klients ir akceptējis šos Noteikumus un pilnībā pabeidzis reģistrāciju Pakalpojumam, autentificējoties ar internetbankas starpniecību.

2. PAKALPOJUMA APRAKSTA IZVĒRSUMS
2.1. FMG nodrošina Klientam iespēju apkopot savu veselības un personīgo informāciju (turpmāk Informācija) drošā, ātrā un profesionālā veidā FMG programmā, izveidotajā Klienta kontā uz FMG piederošiem serveriem, FMG reģistrētajā tīmekļa vietnē www.maniveselibasdati.lv
FMG serveru identifikācijai un datu pārraides drošības nodrošināšanai tīmeklī tiek izmantots Secure Sockets Layer (SSL).
2.2. Informācija, kuru Klients uzglabā savā Klienta kontā, pieder Klientam.

3. PAKALPOJUMA INFORMATĪVAIS RAKSTURS
FMG nepiedāvā un nesniedz medicīniskās konsultācijas, neuzstāda diagnozes un neaizstāj ārstniecības personas. Informācija, ko Klients ir ievadījis FMG programmā, ir domāta tikai un vienīgi, lai palīdzētu Klientam izveidot personīgu arhīvu par savu veselību. Ar FMG programmas palīdzību saņemtā informācija izmantojama TIKAI informatīvos nolūkos.

4. PIENĀKUMS REĢISTRĒTIES
Klients apņemas sniegt patiesus un precīzus Reģistrācijas datus.

5. KLIENTA KONTS UN PAROLE
5.1. Reģistrējoties Pakalpojumam, Klients izveido sev lietotājvārdu un paroli.
5.2. Klients ir atbildīgs par savas paroles neizpaušanu un pilnībā atbildīgs par visām darbībām, kas tiek veiktas, izmantojot Klienta Kontu un paroli.
5.3. Klientam ir tiesības atļaut citām personām piekļūt savai konta Informācijai.
5.4. Klienta konts var tikt nobloķēts pēc vairākkārtīgiem neveiksmīgiem Konta piekļuves mēģinājumiem. Klienta konta atbloķēšana notiek pēc atkārtotas autentificēšanās ar internetbankas starpniecību.
5.5. Savienojuma sesija tiek pārtraukta, ja darbība tajā nenotiek ilgāku laiku.
5.6. Klients piekrīt nekavējoties informēt FMG par jebkādu neatļautu jūsu paroles izmantošanas gadījumu vai jebkādu citu drošības pārkāpšanu.
5.7. FMG nav atbildīgs par zaudējumiem vai kaitējumiem, kas rodas tādēļ, ka Klients neievēro šīs Līguma sadaļas noteikumus.

6. KLIENTA UN FMG ATBILDĪBA
6.1. Klients ir atbildīgs par Klienta kontā augšupielādētās Informācijas saturu, tā patiesumu un atbilstību normatīvo aktu prasībām. FMG nekontrolē Informācijas saturu, kas tiek izvietots izmantojot Pakalpojumu un negarantē ne šo informāciju satura precizitāti, ne integritāti, ne kvalitāti.
6.2. Klients apņemas neizmantot Pakalpojumu, lai augšupielādētu, izvietotu, nosūtītu ar elektronisko pastu vai citā veidā pārraidītu jebkādu informāciju, kas ir neatļauta, nepieklājīga, pretēja reliģijai, likumiem vai labiem tikumiem vai nepieņemama citu iemeslu dēļ, un Klients apņemas segt FMG visus un jebkādus zaudējumus, kas radusies šādu Klienta prettiesisku darbību dēļ.
6.3. FMG nav atbildīgs ne par Informācijas un Pakalpojuma saturu, ne izmantošanu, ne izmantošanas rezultātā radītajām sekām ne attiecībā uz Klientu, ne attiecībā uz trešajām personām.
6.4. Klients vai FMG nav atbildīgs par FMG Pakalpojuma līguma nepildīšanu, ja tā notiek nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, kurus nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos ne Klients, ne FMG nav atbildīgs, tas ir, stihiskas nelaimes, kara darbība, blokāde, civiliedzīvotāju nemieri, streiki u.tml.

7. PAKALPOJUMA DROŠĪBA UN KONFIDENCIALITĀTE
7.1. Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem FMG ir reģistrēts Valsts datu inspekcijā kā fizisko personu datu pārzinis, kam ir tiesības apstrādāt sensitīvos fiziskās personas datus.
7.2. Klients piekrīt, ka FMG apstrādā Klienta sensitīvos datus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas regulē fizisko personu datu apstrādi.
7.3. FMG apņemas aizsargāt Klienta privātumu un nodrošināt Klienta Informācijas drošību, veicot fiziskus, elektroniskus un procesuālus aizsardzības pasākumus, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības.
7.4. Klients piešķir tiesības FMG apstrādāt Klienta Informāciju. FMG programmā apkopotā informācija var tikt uzglabāta un apstrādāta Latvijā vai jebkurā citā valstī. Klients, izmantojot FMG programmu, piekrīt šādai informācijas pārejai, ievērojot visus drošības un konfidencialitātes noteikumus, kādi noteikti Latvijā un Eiropas Savienībā attiecībā uz fizisko personu sensitīvo datu apstrādi.
7.5. Sistēmas drošības nolūkos FMG var vākt informāciju – IP adreses, pārlūkprogrammas un vietnes apmeklējumu – cik bieži vietne tiek apmeklēta un tīmekļa vietnē apmeklētajām lapām, izmantojot sīkdatnes.
7.6. FMG statistikas vajadzībām var sniegt pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm) informāciju par tīmekļa vietnes apmeklējumu – lietotāju skaitu, dzimumu procentuālo sadalījumu, vecumu grupām, tīmekļa vietnē apmeklētajām lapām, nodrošinot, ka netiek pieļauta klientu identificēšana un kontaktēšana.
7.7. FMG nav atbildīgs par zaudējumiem vai kaitējumiem, kas rodas tādēļ, ka Klients neievēro šīs Līguma sadaļas noteikumus.

8. INFORMĀCIJAS SATURA LIETOŠANA UN UZGLABĀŠANA
FMG var noteikt ierobežojumus attiecībā uz Pakalpojuma lietošanu, ko Pakalpojuma ietvaros drīkst nosūtīt no attiecīgā konta vai saņemt tajā, Informācijas satura maksimālo apjomu, maksimālo vietu, kāda Klientam tiek atvēlēta FMG serveros.

9. PAKALPOJUMA IZBEIGŠANA
9.1. Klientam ir tiesības slēgt savu Klienta kontu jebkurā laikā.
9.2. Klienta konta slēgšanas gadījumā, Klients var pārkopēt kontā esošo informāciju.
9.3. FMG var apturēt Klienta konta darbību un/vai dzēst Klienta Informāciju, ja FMG uzskata, ka Klients ir pārkāpis vai rīkojies neatbilstoši šiem Noteikumiem.

10. FMG ĪPAŠUMTIESĪBAS
10.1. Pakalpojums un saistībā ar to lietotā nepieciešamā programmatūra –FMG programma, satur patentētu un konfidenciālu informāciju, ko aizsargā spēkā esošie intelektuālo īpašumu regulējošie normatīvie akti.
10.2. FMG piešķir Klientam pagaidu personiskas, nenododamas un neekskluzīvas tiesības šā Līguma spēkā esamības laikā lietot FMG programmu ar nosacījumu, ka Klients to nereproducē, nepavairo, nekopē, nepārveido, neveido atvasinātus darbus, neveic apgrieztu pārstrādi, apgrieztu komplektēšanu vai kā citādi nemēģina atklāt jebkādu avota kodu, neizmanto komerciāliem nolūkiem nevienu FMG Pakalpojuma daļu, Pakalpojuma lietošanu vai piekļuvi Pakalpojumam, nepārdod vai kā citādi nenodod tiesības uz FMG programmu trešajām personām un neļauj to darīt trešajām personām.
10.3. Klients apņemas segt FMG visus un jebkādus zaudējumus, kas radusies šādu Klienta prettiesisku darbību dēļ.

11. GARANTIJU ATRUNA
11.1. Klients uzņemas risku par Pakalpojuma lietošanu un piekrīt, ka Pakalpojums tiek sniegts tādā apmērā un kvalitātē, kādā tas ir šā Līguma noslēgšanas dienā.
11.2. FMG negarantē, ka i) Pakalpojums atbildīs Klienta prasībām; ii) Pakalpojums būs nepārtraukts, savlaicīgs, bez kļūdām; iii) Pakalpojuma lietošanas un izmantošanas rezultāti būs patiesi un uzticami.
11.3. Nekādi ieteikumi vai mutiska vai rakstiska informācija, ko Klients ir saņēmis no FMG vai izmantojot Pakalpojumu, nerada nekādas garantijas, kas nav tieši noteiktas šajos Noteikumos.

12. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS
Klients piekrīt, ka FMG nav atbildīga ne par kādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, ieskaitot arī negūto peļņu, ko izraisījusi i) pakalpojuma lietošana vai izmantošana vai nespēja to lietot vai izmantot; ii) informācijas satura (ievadīto veselības un personīgo datu) neatbilstība īstenībai vai neprecizitāte; iii) jebkādi citi ar Pakalpojuma lietošanu vai izmantošanu saistīti jautājumi; iv) trešās personas paziņojumi vai darbības Pakalpojumā; v) trešās personas nesankcionēta Pakalpojuma lietošana vai izmantošana, ja šāda nesakcionēta Pakalpojuma lietošana vai izmantošana nav notikusi FMG vainas dēļ.

13. PAKALPOJUMA LIETOŠANA
13.1.Lai izmantotu pakalpojumu, Klientam jābūt tiešai piekļuvei tīmeklim un atbilstošai interneta pārlūkprogrammai.
13.2. Klientam ir pieejama palīdzība, nosūtot FMG elektronisku pastu.

14. PAKALPOJUMA LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI
14.1. Lietojot Pakalpojumu Klientam ir aizliegts: i) lietot Pakalpojumu tādā veidā, ka tas kaitētu FMG, FMG filiālēm vai saistītajiem uzņēmumiem un/vai kādam FMG klientam; ii) lietot kādu Pakalpojuma daļu kā adresātu nevēlamām elektroniskā pasta vēstulēm lielam cilvēku skaitam vai nevēlamām komerciāla rakstura elektroniskā pasta vēstulēm („mēstulēm”); iii) lietot neatļautu programmatūru vai pakalpojumu, automatizētu procesu vai pakalpojumu (piemēram, zirnekļprogrammu, robotprogrammu (BOT) vai meta meklētājprogrammu), lai piekļūtu Pakalpojumam, lietotu to vai traucētu tā darbību; iv) lietot jebkādus līdzekļus, lai modificētu vai pārmaršrutētu (nosūtītu uz nepareizu adresi) Pakalpojumu vai censties to modificēt vai pārmaršrutēt; v) bojāt, atspējot, pārslogot vai vājināt Pakalpojumu (vai ar Pakalpojumu savienoto(s) tīklu(s)) vai traucēt citam lietotājam izmantot Pakalpojumu; vi) tālākpārdot vai tālākizplatīt Pakalpojumu vai kādu tā daļu.
14.2. Klients apņemas segt FMG visus un jebkādus zaudējumus, tai skaitā negūto peļņu, kas radusies šādu Klienta prettiesisku darbību dēļ.

15. PIEKRIŠANA SAŅEMT INFORMĀCIJU ELEKTRONISKI
15.1. Līgums ir noslēgts elektroniskā formā. Ja atbilstoši normatīvajiem aktiem vai šim Līgumam FMG jānosūta Klientam informācija, tā tiks nosūtīta elektroniski.

16. REKLĀMA.
Jūs piekrītat, ka portālā www.maniveselibasdati.lv var tikt izvietota reklāma, kā arī Jums var tikt nosūtītas e-pasta vēstules vai sms ziņas, kas var saturēt arī trešo pušu reklāmu. Jūs varat jebkurā laikā atrakstīties vai atteikties no šāda veida mārketinga informācijas, izmantojot atteikšanās saiti, kas ir norādīta katrā jaunumu e-pastā vai sms ziņā.

17. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
17.1. Klientam jāievēro arī papildus noteikumi, kādi var tikt piemēroti laikā, kad Klients izmanto saistītus pakalpojumus vai trešo personu programmatūru.
17.2. Klienta un FMG savstarpējās attiecībās ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.
17.3. FMG un Klients izšķir strīdus savstarpēji vienojoties; ja vienoties nav iespējams, strīdu izšķir Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā. FMG ir tiesības ierakstīt Klienta un FMG starpā veiktās telefonsarunas, un Klients atzīst šo sarunu ierakstus par pierādījumu starp Klientu un FMG strīdu risināšanā un/vai tiesā.
17.4. Noteikumos ietvertie sadaļu nosaukumi izmantoti tikai ērtības labad, un tiem nav nekādu tiesisku vai līgumisku seku.

Ja Jūs nepiekrītat šiem Noteikumiem, lūdzu neveiciet reģistrāciju.

Ja Jums ir kādas neskaidrības attiecībā uz šiem Noteikumiem, lūdzu sazinieties ar mums un noskaidrojiet visas neskaidrības pirms veicat reģistrāciju.