SIA “Future Medicine Group” privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt maniveselibasdati.lv klientam t.i. Datu subjektam informāciju par to kādam mērķim tiek iegūti un apstrādāti personas dati, par datu apjomiem, datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību.

Apstrādājot personas datus FMG ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī Eiropas Savienības piemērojamos tiesību aktus , kā arī saskaņā ar šo privātuma politiku.

1. Personas datu pārzinis un kontaktinformācija

www.maniveselibasdati.lv personas datu pārzinis ir SIA “Future Medicine Group” , vienotās reģistrācijas Reģ.Nr. 40103164458, juridiskā adrese Rūpniecības iela 32b-1D, Rīga, LV-1045, tālrunis +371 25141208, info@maniveselibasdati.lv.

SIA “Future Medicine Group” (trupmāk FMG) ir reģistrēts Latvijas Republikas valsts datu inspekcijā kā fizisko personu datu pārzinis, kam ir tiesības apstrādāt sensitīvos fiziskās personas datus.

Par jautājumiem vai neskaidrībām saistībā ar šo Privātuma politiku, lūgums iesnieguma formā rakstīt uz personasdati@maniveselibasdati.lv.

2. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats un apstrādes mērķi

2.1. FMG apstrādā Jūsu personas datus, balstoties uz Jūsu un FMG starpā noslēgto pakalpojuma līgumu un nodrošinātu tā izpildi.

2.2. FMG apstrādā Jūsu datus šādiem mērķiem:

 • Jūsu identitātes pārbaudei, reģistrācijai un pakalpojuma līguma noslēgšanai;
 • Pakalpojuma nodrošināšanai un izpildei;
 • Jūsu t.i. datu subjekta iesniegumu izskatīšanai un apstrādei;
 • Saziņai ar Jums, t.sk., lai informētu par izmaiņām;
 • Pakalpojuma attīstībai.
 • Reklāmas piedāvājumu nosūtīšanai, rādīšanai.

3. Apstrādātie personas dati :

FMG apstrādā sekojošus personas datus:

 • Informācija par personu — Vārds, uzvārds, personas kods, e-pasts, dzimšanas datums, dzimums, pilsēta.
 • Jūsu ievadītā un uzglabātā medicīniskā informācija — Jūs izvēlaties un nosakāt, kāda veida informāciju vēlaties apkopot. Tiek piedāvāta iespēja apkopot laboratorijas izmeklējumu datus, diagnozes, alerģijas, medikamentus, izmeklējumus, operācijas, manipulācijas, medicīniskās ierīces, vakcinācijas, mērījumus, apdrošināšanas datus, ārstu apmeklējumus, ārstus.
 • Ārējie avoti — mūsu sadarbības partneru sniegtā informācija, kas ir nepieciešama pakalpojuma nodrošināšanai.
 • Saziņas dati, kas tiek apstrādāti, kad Jūs sazinaties ar mums telefoniski, e-pastā, ziņas, no sociālajiem medijiem.

4. Personas datu iegūšanas veids

 • Personas identifikācijas dati, kuri tiek saņemti reģistrējoties pakalpojumam, identifikācijas procedūrā no bankām.
 • Jūsu ievadītā informācija, kurus Jūs mums sniedzat, aizpildot jebkuras formas un informācijas laukus maniveselibasdati.lv sistēmā
 • Laboratorijas dati, kas tiek saņemti no ārstniecības iestādēm (laboratorijām) saistībā ar analīžu ielādi, ja Jūs piekrītat minēto pakalpojumu sniedzēju datu ielādei, izmantojot maniveselibasdati.lv pakalpojumu.
 • Informācija, kuru Jūs sniedzat mūsu darbiniekiem, sazinoties ar tiem (telefoniski, e-pastā)

5. Personas datu apstrāde, aizsardzība un glabāšana

FMG apstrādā Jūsu t.i. Datu subjekta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Lai nodrošinātu Jūsu datu aizsardzību, FMG izmanto dažādus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām, veicot fiziskus, elektroniskus un procesuālus aizsardzības pasākumus, kas nepieļauj neautorizētu piekļuvi Jūsu Personas datiem.

 • Jūsu dati tiek glabāti uz drošiem serveriem Eiropas Savienībā vai Eiropas ekonomiskajā zonā
 • Lai Jūs varētu piereģistrēties pakalpojumam un varētu piekļūt saviem datiem, tiek veikta personas identifikācija, izmantojot drošu autentifikācijas rīku — internetbanku.
 • Reģistrējoties Jūs izveidojat savu veselības datu kontu, lietotājvārdu un paroli.
 • Piekļūt veselības datu kontam varat tikai Jūs kā datu īpašnieks, pēc autorizēšanās.
 • Pieslēgšanās vēsturē Jūs varat sekot līdzi pieslēgšanās laikiem
 • Papildus drošībai saņemsiet informatīvu e-pastu, gadījumos, kad pieslēgsieties savam kontam no cita datora vai mobilās ierīces
 • Pārraidot datus, visu datu plūsma ir šifrēta (SSL)
 • Vietnes drošības sertifikāts. Pirms savu piekļuves datu (lietotājvārds, parole) ievadīšanas pārliecinieties, ka interneta pārlūkprogrammas adreses ievadīšanas joslā esat ievadījis pareizu adresi. Adresei jāsākas ar https://hr.maniveselibasdati.lv… , un adreses kreisajā pusē ir jābūt drošības ikonai. Uzspiežot uz šīs ikonas, jūs varat pārliecināties par vietnes https://hr.maniveselibasdati.lv piederību SIA Future Medicine Group.
 • Sistēmas darbības nodrošināšanai, Jūsu datiem var piekļūt tikai īpaši pilnvaroti darbinieki, kuriem ir jāievēro stingras līgumā noteiktas konfidencialitātes prasības par datu neizpaušanu un vienošanās par datu neizpaušanu arī pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas.

6. Personas tiesības un pienākumi

Jums ir tiesības izmantot papildus pakalpojumus, dodot Jūsu piekrišanu personas datu apstrādei.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā.

Jums ir tiesības jebkurā laikā attālināti pieslēdzoties savam veselības datu kontam veikt sekojošas darbības ar saviem datiem: lejuplādēt, ievadīt, sakārtot, pārveidot, labot, glabāt, izmantot, kopīgot, dzēst.

Ja nevēlaties, lai tiek veikta kādu datu apstrāde, tad Jūs varat to liegt, izdzēšot šos datus no sava konta.

Jūs esat atbildīgs par savas paroles neizpaušanu, regulāru paroles nomaiņu un pilnībā atbildīgs par visām darbībām, kas tiek veiktas, izmantojot Jūs Kontu un paroli.

Jums ir pienākums nekavējoties informēt FMG par jebkādu neatļautu Jūsu paroles izmantošanas gadījumu vai jebkādu citu drošības pārkāpšanu.

Ja Jūs nolemsiet atteikties no pakalpojuma, to varēsiet izdarīt jebkurā laikā, nosūtot rakstiskā veidā atteikuma iesniegumu no sava veselības datu konta. Laužot līgumu tiks dzēsts Jūsu veselības datu konts un izdzēsti Jūsu personas dati.

7. Personas datu apstrādes un glabāšanas ilgums

FMG glabā un apstrādā Jūsu personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr ir spēkā ar Jums noslēgtais pakalpojuma sniegšanas un lietošanas līgums;
 • kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei;
 • kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā FMG vai Jūs t.i. Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, noilguma ievērošana).

Pēc tam, kad šajā punktā minēties kritēriji nav piemērojami, Datu subjekta personas dati tiek dzēsti.

8. Personas datu piekļuves kategorijas

FMG neizpauž trešajām personām nekādus Datu subjekta t.i. Jūsu personas datus. FMG izskata iespēju izpaust un var izpaust personas datus tikai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Veselības datu kontam varat piekļūt tikai Jūs t.i. datu subjekts, pēc autorizēšanās.

Jums ir tiesības kopīgot savus datus ar uzticamām personām, piemēram, savu ārstu, speciālistu, piešķirot tiesības piekļūt sava konta Informācijai pēc autorizēšanās. Jūs kontrolējat kādu informāciju Jūs kopīgojat un, ko šī uzticamā persona var darīt ar Jūsu datiem.

9. Saziņa ar Datu subjektu

FMG veic saziņu ar Jums, izmantojot Jūsu norādīto kontaktinformāciju (e-pasta adresi)
Saziņu ar Jums FMG veic uz noslēgtā līguma pamata.
Pārējos gadījumos FMG sazinās ar Jums balstoties uz Datu subjekta iesniegtā pieprasījuma pamata.

10. Citi noteikumi

FMG ir tiesības veikt grozījumus Privātuma politikā, un tīmekļa vietnē vienmēr ir jaunākā Privātuma politikas versija.

Ja šī Privātuma politika ir tulkota citās valodās, tad pretrunu gadījumā noteicošais ir teksts latviešu valodā

Privātuma aizsardzības noteikumu pārskatīšanas datums

Pēdējā pārskatīšanas reize: 03.08.2018.